สมัครงาน/ฝึกงาน

This image has an empty alt attribute; its file name is 300x150-สมัครฝึกงานทำงาน.jpg

รับสมัคร งานบัญชี – Part Time / Full Time / นักศึกษาฝึกงาน สหกิจศีกษา – สำหรับ งานทำบัญชี และ งานตรวจสอบบัญชี ใน สำนักงานทำบัญชีและสำนักงานตรวจสอบบัญชี- โดยมีรายละเอียดงานเบื้องต้นดังนี้

 • ตรวจสอบบัญชีและจัดทำกระดาษทำการ
 • คัดแยก/จัดเรียงเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ ขาย และภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน
 • จัดทำรายงานประกันสังคม
 • บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 • ยื่นภาษีประจำเดือน
 • ปิดบัญชีประจำเดือน
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • อื่น ๆ
  

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท ออดิท เออีซี จำกัด
เลขที่ 4/2 ถนนพระราม2 ซอย70 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
บริษัท ลักษณ์ ซีพีเอ จำกัด
เลขที่ 112/40 ถนนพหลโยธิน ซอย26 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผุ้สมัครที่สนใจจะต้องระบุ แบบฟอร์มหรือรายละเอียดด้านล่างที่กำหนด ให้ครบถ้วน โดยสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ พิจารณาเฉพาะ ผุ้สมัครที่ระบุข้อมูลตัวตนที่ชัดเจนครบถ้วน ส่งมาที่ อีเมล์ : Mail@AuditAEC.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 094-1636365

01 – งานที่สมัคร ( เต็มเวลา / บางเวลา / นักศึกษาฝึกงาน )…………………….

02 – สถานที่ปฏิบัติงานที่ต้องการสมัคร ( ถนนพระราม2 / ถนนพหลโยธิน )……………………. :

03 – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร ……………………………………………………

04 – วัน เดือน ปี เกิด ของผู้สมัคร ……………………………………………………

05 – สถานะของผู้สมัคร ( มีงานประจำ / กำลังศึกษา / ว่างงาน )………………..

06 – สถาบันการศึกษาของผู้สมัคร ……………………………………………………

07 – สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ลักษณะการทำงาน ปัจจุบันของผู้สมัคร
( กรณี มีงานประจำอยู่แล้ว ) …………………………………………………………..

08 – ช่วงวันเวลาที่สะดวกทำงาน กรณีของผู้สมัคร บางเวลา …………………….
08 – ช่วงวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดฝึกงาน กรณีของ น.ศ.ฝึกงาน …………………..

09 – ต้องการขึ้นทะเบียนฝึกงานเพื่อเก็บชั่วโมงสอบ CPAหรือไม่……………….

10 – โปรแกรมบัญชีที่สามารถใช้ทำบัญชี …………………………………………..

11 – เลขทะเบียนผู้ทำบัญชี ของผู้สมัคร………………………………………………

12 – ออกทำงานค้างคืนต่างจังหวัดระยะสั้น (ได้/ไม่ได้) …………………………..

13 – ที่อยู่ ของผู้สมัคร …………………………………………………………………

14 – อีเมล์ ของผู้สมัคร ………………………………………………………………….

15 – หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ของผู้สมัคร …………………………………………

16 – ข้อความอื่นๆที่ผู้สม้คร อยากแจ้งสำนักงาน (ถ้ามี) ……………………………