Audit & Accounting Services

บริการ นักบัญชีอิสระ : ผู้ทำบัญชีอิสระ และ ผู้สอบบัญชีอิสระ รับ จดทะเบียนธุรกิจ,จัดทำบัญชี,จัดทำเงินเดือน,ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร ตรวจสอบภายใน ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยทีม ผู้ทำบัญชีอิสระ(Freelance Accountant) และ ผู้สอบบัญชีอิสระ(Freelance Auditor) ในราคายุติธรรม ไม่แพง
.
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบัญชี พศ.2543 ที่ได้กำหนดให้นิติบุคคล บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และนิติบุคคลอื่นๆ ซึ่งเป็น”ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี”จะต้องจัดให้มี”ผู้ทำบัญชี”ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย บันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAPs) และ
.
เพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้กำหนดให้นิติบุคคล บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และนิติบุคคลอื่นๆ จะต้องทำการปิดงบการเงินประจำปี แล้วนำส่งให้”ผู้ตรวจสอบบัญชี”ได้ตรวจสอบและเซ็นรับรองงบการเงิน เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินที่ตรวจสอบ มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป(GAAPs) และการรับรองความถูกต้องและครบถ้วน เฉพาะในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทางภาษีอากร ตาม ประมวลรัษฎากร แล้วนำส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,กรมสรรพากร ต่อไป ไม่ว่ากิจการนั้นจะมีการดำเนินการหรือไม่