ทีมตรวจสอบบัญชี

ทีมงาน ผู้สอบบัญชี และ นักบัญชี

นายอภิชาติ บุญเกิด

การศึกษา
– ปริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
– ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ออกโดย สภาวิชาชีพบัญชี
ประสบการณ์การทำงาน
– ตรวจสอบบัญชี กิจการนำเข้าส่งออก,ธุรกิจบริการ,อุตสาหกรรมผลิต,ฯลฯ
– ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
– ตรวจสอบการควบคุมภายใน
– ตรวจสอบงาน Due Deligence

Mr. Worrasit Srirungkijsawad
นาย วรสิทธิ์ ศรีรุ่งกิจสวัสดิ์
许伟健

การศึกษา
– ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ London South Bank University
– ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (北京语言大学)
– ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
– ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ใบอนุญาต(วุฒิบัตร) วิชาชีพ
– ผู้ตรวจสอบภายในสากล (CIA) โดย Institute of Internal Auditor ( IIA )
– ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) โดย สภาวิชาชีพบัญชี
– นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ACPA) โดย ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee
– ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) โดย กรมสรรพากร
– ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ โดย กรมบัญชีสหกรณ์
– ผู้บังคับหลักประกันทางธุรกิจ โดย กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า
– วิศวกรควบคุมสาขาอุตสาหการ โดย สภาวิศวกร
ประสบการณ์การทำงาน
– ตรวจสอบบัญชี กิจการนำเข้าส่งออก,ธุรกิจบริการ,อุตสาหกรรมผลิต,ฯลฯ
– ตรวจสอบการควบคุมภายใน

นางสาว ปิยะลักษณ์ สุนทวงษ์

การศึกษา

– ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
– ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ออกโดย สภาวิชาชีพบัญชี
– ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ออกโดย กรมบัญชีสหกรณ์
ประสบการณ์การทำงาน
– ตรวจสอบบัญชี กิจการนำเข้าส่งออก,ธุรกิจบริการ,อุตสาหกรรมผลิต,ฯลฯ
– ตรวจสอบการควบคุมภายใน

นางสาว วิไลพร จงดำรงค์ตระกูล

การศึกษา

– ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
– ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ออกโดย กรมสรรพากร
ประสบการณ์การทำงาน
– ตรวจสอบบัญชี กิจการนำเข้าส่งออก,ธุรกิจบริการ,อุตสาหกรรมผลิต,ฯลฯ
– ตรวจสอบการควบคุมภายใน

นางสาว ศิริลักษณ์ มีชัยเขตต์

การศึกษา

– ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน
– จัดทำ/ตรวจสอบบัญชี กิจการนำเข้าส่งออก,ธุรกิจบริการ,อุตสาหกรรมผลิต,ฯลฯ
– ตรวจสอบการควบคุมภายใน
– ตรวจสอบงาน Due Deligence

นาย วราวุธ ชื่นค้า

การศึกษา

– ปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย รามคำแหง
– ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ
ประสบการณ์การทำงาน
– จัดทำ/ตรวจสอบบัญชี กิจการนำเข้าส่งออก,ธุรกิจบริการ,อุตสาหกรรมผลิต,ฯลฯ
– ตรวจสอบการควบคุมภายใน
– ตรวจสอบงาน Due Deligence

นาย มาโนช สกุลครู

การศึกษา

– ปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย รามคำแหง
– ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์การทำงาน
– จัดทำ/ตรวจสอบบัญชี กิจการนำเข้าส่งออก,ธุรกิจบริการ,อุตสาหกรรมผลิต,ฯลฯ
– ตรวจสอบการควบคุมภายใน

นาย อรรถพล สานนท์

การศึกษา

– ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน
– จัดทำ/ตรวจสอบบัญชี กิจการนำเข้าส่งออก,ธุรกิจบริการ,อุตสาหกรรมผลิต,ฯลฯ
– ตรวจสอบการควบคุมภายใน

นางสาว ภัทราวดี ส่องแสง

การศึกษา

– ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน
– จัดทำ/ตรวจสอบบัญชี กิจการนำเข้าส่งออก,ธุรกิจบริการ,อุตสาหกรรมผลิต,ฯลฯ
– ตรวจสอบการควบคุมภายใน