ผู้ทำบัญชีอิสระ

This image has an empty alt attribute; its file name is 300x150-Bookkeeping-ทำบัญชี.jpg

บริการของผู้ทำบัญชีอิสระ ได้แก่

>> ยื่นแบบสรรพากรประจำเดือน ประกอบด้วย
– ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร
– จัดทำ/ยื่นภาษีเงินได้ของพนักงานหัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.1)
– จัดทำ/ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.3)
– จัดทำ/ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.53)
– จัดทำ/ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (แบบ ภพ.30)
– จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
– จัดทำ/ยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
– ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

>> ยื่นแบบกระทรวงพาณิชย์และสรรพากรประจำปี ประกอบด้วย
– จัดทำ/ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (แบบ ภงด.51) และสิ้นปี (แบบ ภงด.50)
– จัดทำ/ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (แบบ สบช.3)
– จัดทำ/ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงานประจำปี (แบบ ภงด.1ก)

>> จัดทำบัญชีและปิดบัญชีประจำเดือน ประกอบด้วย
– ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
– ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร เอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
– บันทึกรายการค้าแต่ละเดือน
– จัดทำสมุดบัญชีรายวันซื้อ, ขาย, รับเงิน, จ่ายเงิน, ทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท
– จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
– จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Reconcile)
– จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
– จัดทำรายละเอียดประกอบงบที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
– ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
– ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

ค่าบริการจัดทำบัญชีของผู้ทำบัญชีอิสระ ประจำเดือนเริ่มต้นที่ 3,000.-บาทต่อเดือนโดย

เกณฑ์การคิดค่าบริการของผู้ทำบัญชีอิสระ ขึ้นอยู่กับ
1. ปริมาณเอกสารประกอบการบัญชี (ซื้อ-ขาย-รับเงิน-จ่ายเงิน-รายการปรับปรุง)
2. ลักษณะวิธีการดำเนินธุรกิจของ กิจการ (ซื้อมาขายไป, บริการ, ผลิต เป็นต้น)
3. การจัดทำบัญชีสต๊อกสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ

เอกสารประกอบการจัดทำบัญชีเบื้องต้นที่จำเป็นที่ท่านต้องจัดเตรียมให้ผู้ทำบัญชีอิสระ

เอกสารที่ใช้สำหรับเตรียมทำฐาน ข้อมูลของผู้ทำบัญชีอิสระ
1.01–ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท หนังสือรับรอง และเอกสารแนบฯ
1.02–บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)
1.03–บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
1.04–ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20)
1.05–คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภพ.01)
1.06–คำขอเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภพ.09) ล่าสุด ถ้ามี
1.07–รายละเอียดการเปิดบัญชีธนาคาร (ทุกบัญชี)
1.08–รายละเอียดของสัญญาต่าง ๆ
1.09–รายละเอียดของสินค้า, กลุ่มสินค้า
1.10–รายงานการประชุม (กรณีเป็นบริษัท)

เอกสารที่ใช้สำหรับการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีอิสระ
2.01–เอกสารประกอบรายการขาย เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน
2.02–เอกสารประกอบรายการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี,ใบส่งของ,ใบเสร็จรับเงิน,ใบแจ้งหนี้
2.03–เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ไม่มีภาษีซื้อ เช่น ค่าน้ำมัน,ค่าทางด่วน,ค่าใช้จ่ายอื่นฯ
2.04–เอกสารประกอบการรับเงินจ่ายลูกค้าเช่น ใบสำคัญรับ,slipใบนำฝากธนาคาร
2.05– เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือ slipใบถอนเงิน
2.06–Bank Statement บัญชีกระแสรายวัน และสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของกิจการ
2.07–หนังสือรับรองการถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ในกรณี รับ เงิน)
2.08–หนังสือรับรองการ หักภาษี ณ ที่จ่าย (ในกรณีจ่ายเงิน)
2.09–แบบยื่น ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 พร้อมใบเสร็จรับเงิน
2.10–แบบยื่น ภ.ง.ด.1, ประกันสังคม พร้อมใบเสร็จรับเงิน
2.11–แบบยื่น ภ.พ.30 พร้อมใบเสร็จรับเงิน
2.12–รายงานสต๊อกสินค้าและวัตถุดิบ (ถ้ามี)

ระยะเวลาในการรับเอกสารประกอบการจัดทำบัญชีของผู้ทำบัญชีอิสระ
โดยทางผู้ทำบัญชีอิสระจะรับเอกสารที่ใช้จัดทำบัญชีของท่าน ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไปทั้งนี้เพื่อใช้จัดเตรียมภาษีหัก ณ ที่จ่าย(แบบ ภงด.1,3 และ53) และภาษีมูลค่าเพิ่ม(แบบ ภพ.30) เพื่อนำส่งกรมสรรพากรให้ทันภายในวันที่ 7 และ 15 ของเดือนถัดไปตามลำดับ