ผู้สอบบัญชีอิสระ

This image has an empty alt attribute; its file name is 300x150-AuditAssurance-ตรวจสอบบัญชี.jpg

บริการตรวจสอบบัญชี และให้ความเชื่อมั่น ( Audit & Assurance )

การตรวจสอบเป็นบริการให้ความเชื่อมั่นเพื่อการบริหารจัดการ แก่กรรมการบริษัท นักลงทุน สถาบันการเงินและอื่น ๆ รวมถึงการให้ความเชื่อมั่นข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่อมูลทางการเงิน กระบวนการทางธุรกิจ และการควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้

Statutory Audits :
– ตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินประจำปี บริษัทจำกัด โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจและการค้า และ สภาวิชาชีพบัญชี
– ตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินประจำปี ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
– ตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินประจำปี สหกรณ์ โดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมบัญชีสหกรณ์กำหนด
– ตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินประจำปี นิติบุคคลบ้านจัดสรร นิติบุคคลอาคารชุด ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
– บริการ ยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ของ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตามที่กฎหมาย กำหนด ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อ ผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำส่ง ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

Voluntary Audits :
– การตรวจสอบเฉพาะกิจ หรือ การตรวจสอบอื่น ๆเฉพาะกรณี ตามข้อตกลง เช่น การตรวจสอบตามข้อกำหนดของ BOI, สสส, เป็นต้น

Financial Audits using IFRS or Other Reporting Standard
– การตรวจสอบ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากลหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆที่ไม่ใช่มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย

ทั้งนี้ ทีมผู้ตรวจสอบบัญชี จะนำเสนอข้อสังเกต ต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ที่อาจนำมาซึ่งการทุจริต รวมทั้งแจ้งให้ทราบ ถึงข้อผิดพลาดทางการบัญชี พร้อมข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมส่งผลให้การบริหารงาน ของกิจการ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ค่าบริการตรวจสอบของ คำนวนจาก
– กำหนดระยะเวลาที่จะใช้ในการตรวจสอบ จาก ระดับความรับผิดชอบและ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
– ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ฯลฯ
กรุณาติดต่อสอบถามในรายละเอียด

เอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นที่ท่านต้องจัดเตรียมให้ผู้สอบบัญชี ได้แก่
– งบทดลอง, งบดุล, งบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบบัญชี
– สมุดบัญชีรายวัน เงินสดจ่าย, เงินสดรับ, ซื้อเชื่อ, ขายเชื่อ, ทั่วไป ในรอบบัญชี
– ใบสำคัญรับ,ขาย,ซื้อ,จ่าย,ทั่วไป และเอกสารประกอบในรอบบัญชี
– ใบสำคัญรับ,จ่าย,และเอกสารประกอบ ของระยะเวลา2เดือนหลังวันสิ้นรอบบัญชี
– ใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement ของระยะเวลา2เดือนหลังวันสิ้นรอบบัญชี
– แบบ บอจ 5, แบบ ภงด. 51,50
– หน้ารายงานผู้สอบบัญชี รอบบัญชีปีที่ผ่านมา
– รายงานภาษีซื้อ,ภาษีขาย แบบยื่น ภพ30, ภพ40 ในรอบบัญชี
– แบบยื่น ภงด1, 1ก , 3 , 53 และ รายงานหักและถูกหักภาษีณ ที่จ่ายในรอบบัญชี
– แบบยื่นประกันสังคม ในรอบบัญชี
– Bank Statement และ งบพิสูจน์ยอดธนาคาร ในรอบบัญชี
– หนังสือรับรองยอดเงินสด จากผู้บริหาร ณ วันสิ้นรอบบัญชี
– ทะเบียนทรัพย์สิน ณ วันสิ้นรอบบัญชี
– หนังสือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน จากผู้บริหาร
– อื่นๆ